รับสมัครงาน

กันยายน 2560

    รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล

   ผู้ประกาศข่าว วัชราภรณ์ ใบยา

 รับสมัครคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวัน โครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล

ดังเอกสารแนบ

http://calendar.buu.ac.th/document/1505274864.pdf
Calendar