รับสมัครงาน

กันยายน 2560

    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล

   ผู้ประกาศข่าว วัชราภรณ์ ใบยา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการอาคารชุด ดร.เสนาะ อูนากูล

ดังเอกสารแนบ

http://calendar.buu.ac.th/document/1505274828.pdf

 
Calendar