รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาโท สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว ศิราพรรณ แซ่อุ่ย

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย 

ดาวน์โหลดผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย 

 

    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ณ กองกฎหมาย ชั้น ๔ 
อาคาร ภปร สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวันและเวลาทำการ โดยนำหลักฐานการรายงานตัวแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

    ๑. รูปถ่ายแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๕ รูป
    ๒. บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๘ ฉบับ
    ๓. ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๗ ฉบับ
    ๔. หลักฐานการศึกษาฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ
    ๕. ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ ตามกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ โรคตามมาตรา ๗ (ข)(๒) คือ
        ๕.๑ วัณโรคในระยะอันตราย
        ๕.๒ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
        ๕.๓ โรคพิษสุราเรื้อรัง
        ๕.๔ โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
        ๕.๕ โรคทางจิตที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
    ๖. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 6 ฉบับ
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันและหลักฐานที่จะต้องนำมาแสดง คือ

    ๑. บิดา มารดา (ที่แท้จริง) หรือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
    ๒. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๓ ฉบับ
    ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ฉบับ
    ๔. สำเนาใบทะเบียนสมรส (กรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว) จำนวน ๓ ฉบับ
    ๕. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส จำนวน ๓ ฉบับ
    ๖. สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส จำนวน ๓ ฉบับ
    ๗. หากคู่สมรสเสียชีวิต หรือหย่าแล้ว นำใบมรณะบัตร หรือ ใบหย่า จำนวน ๓ ฉบับ
    ๘. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือสกุลต้องนำต้นฉบับมาแสดง จำนวน ๓ ฉบับ
    ๙. อากรแสตมป์ติดสัญญาค้ำประกัน ดวงละ ๕ บาท จำนวน ๖ ดวง
Calendar