รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คณะการแพทย์แผนไทย ฯ

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ที่ ๐๒๓/๒๕๖๐

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------------------

    ตามประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่ ๐๑๙/๒๕๖๐         ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  นั้น

    บัดนี้  การการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนี้ 

       ตำแหน่งอาจารย์  เลขประจำตำแหน่ง  ๙๑๓๒๗

     ลำดับที่ ๑ นางสาวสิริกุล  กวมทรัพย์        เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓

       ลำดับสำรอง

     นางสาวกิ่งกนก  รักษนาเวศ                  เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒

 

      ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑  ให้มารายงานตัว ณ ห้อง N ๓๒๐๘ ชั้น ๒ อาคารอนุรักษ์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อาคารอนุรักษ์   ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการรายงานตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  

การรายงานตัว                             

๑. บัตรประชาชน         ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา   จำนวน   ๕  ฉบับ

๒. ทะเบียนบ้าน          ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา    จำนวน   ๕  ฉบับ

๓. หลักฐานการศึกษา     ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน   ๕  ฉบับ     

๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง และถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ

๕.  ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (ไม่เกิน ๖ เดือน)     จำนวน   ๑ ฉบับ

๖. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียว และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด  ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป  

๗. บุคคลค้ำประกันจะเป็นบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ, ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง และถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ)   ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส คู่สมรสจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในวันที่ทำสัญญา

      ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ ๑ และ ๒ ค้ำประกันได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ค้ำประกัน คือ

       (ก)    ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐   เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ

       (ข)    ผู้ค้ำประกันปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม ๓ จะต้องมีหลักฐานมาแสดงชัดเจน เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี

          ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวข้างต้น  และหากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน  และหากเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีตำหนิใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมิได้ลงชื่อกำกับไว้  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาและจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศฉบับนี้    

             ประกาศ   ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
Calendar