รับสมัครงาน

สิงหาคม 2560

    คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ

   ผู้ประกาศข่าว จตุพร วิรานุวัตร

              คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

              โดยให้ผู้รับทุนรายงานตัวและจัดทำสัญญาการรับทุน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศเป็นผู้รับทุน

 
Calendar