รับสมัครงาน

มิถุนายน 2560

    ผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทยฯ

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ที่   ๐๒๐/๒๕๖๐

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

-------------------------------------------------------------------

    ตามประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่ ๐๑๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๐ ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๘๗๑ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา  นั้น

     บัดนี้  การการสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน จึงขอประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย   ดังนี้ 

 

ตำแหน่ง  แพทย์แผนไทย  เลขประจำตำแหน่ง  ๙๐๘๗๑

นางสาวนุชชุดา  มารยาท      เลขประจำตัวสอบ ๐๐๒

 

ลำดับสำรอง

๑.      นายพลัฏฐ์  เนื่องจำนงค์            เลขประจำตัวสอบ ๐๐๓

๒.      นางสาวกัลยาณี  กล้าแข็ง          เลขประจำตัวสอบ ๐๐๑

 

          ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ ๑  ให้มารายงานตัว ณ ห้อง N ๓๒๐๘ ชั้น ๒ คณะการแพทย์แผน-ไทยอภัยภูเบศร อาคารอนุรักษ์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ให้นำหลักฐานการรายงานตัว แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  

การรายงานตัว                                                          

๑. บัตรประชาชน         ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา    จำนวน   ๕  ฉบับ

๒. ทะเบียนบ้าน           ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา   จำนวน   ๕  ฉบับ

๓. หลักฐานการศึกษา     ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวน   ๕ ฉบับ     

๔. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง และถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ

๕.  ใบรับรองแพทย์       ฉบับจริง       จำนวน   ๑ ฉบับ

๖. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียว และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด  ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป  

๗. บุคคลค้ำประกันจะเป็นบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน (บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ฉบับ, ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  ๓ ฉบับ, หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง และถ่ายสำเนา  จำนวน ๓ ฉบับ) ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส คู่สมรสจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในวันที่ทำสัญญา

          ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ ๑ และ ๒ ค้ำประกันได้ ให้บุคคลต่อไปนี้ค้ำประกัน คือ

(ก)    ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ

(ข)    ผู้ค้ำประกันปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม ๓ จะต้องมีหลักฐานมาแสดงชัดเจน เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี

          ทั้งนี้ ให้มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังกล่าวข้างต้น  และหากพ้นกำหนดแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงาน  และหากเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือมีตำหนิใด ๆ โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมิได้ลงชื่อกำกับไว้  มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาและจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ในการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศฉบับนี้         

 

            ประกาศ   ณ  วันที่ ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
Calendar