รับสมัครงาน

มีนาคม 2560

    คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร รับสมัครอาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา

   ผู้ประกาศข่าว ชนัญญา มาพุทธ

 (สำเนา)

 ประกาศคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

ที่ ๐๐๖/๒๕๖๐

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๐

-------------------------------------------------------------------

           ด้วยคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มีมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่ง อาจารย์  เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๓๒๗ สังกัดสำนักงานจัดการศึกษา คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จำนวน ๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐ / ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงาน ประกอบกับหนังสือที่  ศธ ๖๒๐๔.๑/ 228 ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕60 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

           คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

                 ๑. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในข้อ ๑๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้

(ก) คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

(๔) สำเร็จการศึกษาตามที่ ก.บ.บ. กำหนด         

(ข) ลักษณะต้องห้าม

(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

(๒) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ 

หรือเป็นโรคที่ ก.บ.บ. กำหนด

(๓) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากงานไว้ก่อนตามข้อบังคับนี้

หรือกฎหมายอื่น

(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

(๕) เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๗)    เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกและพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การ   มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับนี้

(๑๐) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือกระทำการทุจริต ในการสอบระหว่างการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับใบรับรองคุณวุฒิแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรอง ซึ่งระบุว่า  “กำลังเรียน” “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณา

๓. ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อน กำหนด

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  เลขที่ตำแหน่ง   ๙๑๓๒๗

- วุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  และได้รับใบอนุญาตประกอบโรค/ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- คะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 -  ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือ http://www.buu.ac.th/th/index.php (ข่าวรับสมัครงานใบสมัคร) และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น ๒ สำนักงานคณบดีห้อง N ๓๒๐๘  ตั้งแต่วันที่  ๒๐ มีนาคม – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐-๓๘๑๐- ๒๖๓๑

 หลักฐานการสมัคร

๑.      รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวและถ่ายไม่เกิน

๖ เดือนขนาด  ๑ นิ้ว  จำนวน  ๓ รูป   

๒.      บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๓.      ทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  ๑  ฉบับ

๔.      หลักฐานการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ 

ฉบับจริงพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ

๕.      หลักฐานการรับราชการทหาร (เฉพาะเพศชาย) ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา

จำนวน ๑ ฉบับ

๖.  กรณีชื่อ-ชื่อสกุล หลักฐานต่างๆ ไม่ตรงกันให้นำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงแนบด้วย จำนวน ๑ ฉบับ

๗. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการฝึกอบรม การผ่านงาน ประวัติย่อ ประกาศนียบัตร เป็นต้น

๘. หลักฐานประกอบการสมัครทุกฉบับ ให้ระบุว่า “ขอรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริง”

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

จำนวน  ๕๐  บาท

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ http://www.buu.ac.th/th/index.php (ข่าวรับสมัครงาน)

          อนึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ต้องจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา และสัญญาค้ำประกัน

ณ สำนักงานคณบดี คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ชั้น ๒ อาคารอนุรักษ์ โดยจัดหาบุคคลดังต่อไปนี้

เป็นผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาตามลำดับ ดังนี้

๑.      บิดา หรือมารดา หรือ

๒.      พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน หรือ

๓.      ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น หรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถให้บุคคลตามข้อ ๑ และ ๒ ค้ำประกันได้

ให้บุคคลต่อไปนี้ค้ำประกัน คือ

(ก)    ข้าราชการ พนักงาน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ เป็นผู้ค้ำประกัน หรือ

(ข)    ผู้ค้ำประกันปฏิบัติงานของเอกชนจะต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ ๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป เหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัยตาม ๓ จะต้องมีหลักฐานมาแสดงชัดเจน เช่น ใบมรณบัตร ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐระบุว่าผู้ค้ำประกันไม่สามารถเดินทางได้ หรือหลักฐานอื่น แล้วแต่กรณี

                         

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
Calendar