กิจกรรม

พฤษภาคม 2566

    ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่

ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

**************************************************************************************************************

         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ให้กับพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องให้บุคลากร ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน รวมถึงสิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ที่พนักงานใหม่ต้องรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหัวข้อในการให้ความรู้ โดยเริ่มจาก “แนะนำมหาวิทยาลัย” “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน” “บทบาทหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย” “จรรยาบรรณและวินัย” “การประเมินผลของพนักงานมหาวิทยาลัย” “การลาศึกษา/ฝึกอบรม” “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” “เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ”
 
ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม PJ 101 ชั้น ๑ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ และได้รับเกียรติจากนายไพศาล ริมชลา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ และผู้แทนจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งจะทำให้พนักงานใหม่มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 
(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 
Calendar