กิจกรรม

มีนาคม 2566

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561-2562

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 
 
 
 

 
 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
ประจำปีการศึกษา 2561-2562
 
              เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดจังหวัดชลบุรีโดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญาตรี รวมจำนวน 951 คน

               โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “การทำงานให้สำเร็จผลแน่นอนและสมบูรณ์ตามเป้าหมายนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายอย่าง. กล่าวคือ นอกจากจะต้องมีการวางแผนงานที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงาน ถูกต้องตามหลักวิชาและหลักเหตุผล รวมทั้งมีความร่วมมือปรองดองของทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังต้องอาศัยคุณสมบัติในตัวบุคคลอีกหลายประการเป็นต้นว่า ความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจมั่นคง ความอุตสาหะพยายามความรับผิดชอบ ความรอบคอบระมัดระวัง และความสุจริตเป็นธรรม. ปัจจัยในการทำงานทั้งนี้เป็นสิ่งที่แต่ละคนจำเป็นต้องสร้างสรรค์ให้เกิดมีขึ้น สร้างสมอบรมให้เพิ่มพูนขึ้น และปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เกิดประโยชน์และยึดถือเป็นหลักในการพัฒนาตนพัฒนางาน เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการงาน อันจะนำมาซึ่งความผาสุกมั่นคงทั้งของตนเองและประเทศชาติ.



Calendar