กิจกรรม

มีนาคม 2566

    พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจำปีการศึกษา 2563

 

            เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดจังหวัดชลบุรี

             ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับปริญญาบัตรฯ รวมจำนวน 2,352 คน

              โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นลำดับต่อไป แต่การที่จะได้รับความสำเร็จในงานดังที่มุ่งหมายนั้น จำเป็นต้องอาศัยคุณสมบัติที่มีอยู่ในตนเป็นพื้นฐานด้วย ประการแรก ต้องมีความรู้กระจ่างชัดเจนในสาขาวิชาที่ได้ร่ำเรียนมา และมีความสามารถที่จะนำความรู้ไปปฏิบัติใช้ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอ ประการที่สองต้องมีวินัยในการทำงาน รู้หน้าที่และปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความอดทนพากเพียรที่จะประกอบกิจการงาน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ประการที่สาม ต้องมีจริยธรรมในวิชาชีพของตนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งมีจิตอาสาที่จะยังประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ประการสุดท้ายต้องมีคุณธรรมความสุจริต จะได้ทำงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญแต่อย่างเดียว โดยไม่มีโทษเสื่อมเสียหาย หากบัณฑิตตั้งใจพยายามสร้างสมอบรมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ แล้วนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานแล้วแต่ละคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพการงานใดก็จะสามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงได้ ทั้งจะได้รับความสุขความเจริญในชีวิตและกิจการงานอย่างแน่แท้

              โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพามีบริการให้บัณฑิตได้โหลดภาพถ่าย ฟรี!!! ทั้งภาพในช่วงของการเดินแถวภายในโลกใต้ทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและบรรยากาศการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับบัณฑิตที่ได้เข้ารับปริญญาบัตรในปีนี้เป็นอย่างมาก
 Calendar