กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    สภาพนักงาน ม.บูรพา...เชิญชวน...ส่งมอบสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ ...มาสร้างพลังงานสะอาด ในโครงการส่งขยะกลับบ้าน

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

สภาพนักงาน ม.บูรพา...เชิญชวน...ส่งมอบสิ่งของที่ไม่ได้ใช้

...มาสร้างพลังงานสะอาด  ใน“โครงการส่งขยะกลับบ้าน”

**************************************************************************************************************

        สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการส่งขยะกลับบ้าน” อันเนื่องมาจากทั้งสองหน่วยงานได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและรณรงค์การจัดการขยะที่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และเชิญชวนให้ทุกคนหันมารักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมของโครงการนี้ เป็นการนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว อาทิ เสื้อผ้าเก่า, ผ้าขาดที่ใช้ไม่ได้แล้ว, ถุงเท้าเก่าขาด, หนังสือขาด หรือกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว มาผ่านกระบวนการผลิตสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในการสร้างเป็นพลังงานสะอาดต่อไป ซึ่งพลังสะอาดเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่จะช่วยรองรับความต้องการและความจำเป็นในการใช้งานที่จะเข้ามาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงในรูปแบบเก่า อีกทั้งยังช่วยป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและบรรเทาผลกระทบจากปัญหามลภาวะต่าง ๆ ในอนาคตอีกด้วย

        โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย นายใหม่ ภูผา รองประธานสภาพนักงาน คนที่ ๑ นายจัตุรงค์ อินทะนู สมาชิกสภาพนักงาน นางเอื้อมพร ศิริธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภาพนักงาน และนางศิรินาฏ แม้นเหมือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ได้รับมอบกล่องรับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว กับบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ โดยคุณศุชัชชล สวนเมือง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานฯ

            ทั้งนี้สภาพนักงาน ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งมอบสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้ว ได้ที่กล่องรับสิ่งของฯ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

 
Calendar