กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    ม.บูรพา...ผลักดันและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร... ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา...ผลักดันและเพิ่มสมรรถนะบุคลากร...“ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

จัดโครงการอบรมหลักสูตร “One–sheet R2R proposal  แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ”

***********************************************************************************************************

       มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร “One–sheet  R2R Proposal แผนที่สำหรับการวิจัยจากงานประจำ” ให้กับบุคลากรสายสนับสนันวิชาการซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรในการเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ อีกทั้งยังคำนึงถึงการสร้างสรรค์ผลงานประจำฯ ที่เป็นศาสตร์เฉพาะทาง และเป็นแนวทางตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้มีการผลักดันและส่งเสริมโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ เพื่อให้เกิดความชำนาญในการเขียนผลงานตลอดจนส่งผลถึงความก้าวหน้าในงานตนเองต่อไปในอนาคตอีกด้วย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหัวข้อในการให้ความรู้ โดยเริ่มจาก “กรอบแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยจากงานประจำ” “กระบวนการวิจัยจากงานประจำที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา” “การวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย” “การเขียนโครงร่างงานวิจัยจากงานประจำหน้าเดียว (One-sheet R2R proposal)” และ“การตั้งโจทย์วิจัยจากงานประจำ”

       ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยมีนางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ ในหัวข้อที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

 
Calendar