กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา..จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ครั้งที่ ๒

ในโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

**************************************************************************************************************

         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ให้กับพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยบูรพา    ซึ่งการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ตระหนักถึง ความจำเป็นที่ต้องให้บุคลากร    ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แนวทางการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน รวมถึงสิทธิและสวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ที่พนักงานใหม่ ต้องรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหัวข้อในการให้ความรู้ โดยเริ่มจาก “แนะนำมหาวิทยาลัย” “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน” “บทบาทหน้าที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย”“จรรยาบรรณและวินัย” “การประเมินผลของพนักงานมหาวิทยาลัย” “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” “เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ”

          ทั้งนี้โครงการฯดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ พิมลจินดา         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฯ พร้อมด้วยนางสิริวรรณ แสงอุไร ผู้อำนวยการกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ และได้รับเกียรติจาก นายวัชระ วงศ์เกิดสุข นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารการศึกษาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อข้างต้นที่กล่าวมานั้น ซึ่งทำให้พนักงานใหม่ มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 
Calendar