กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    ม.บูรพา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล & ศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเล

**************************************************************************************************************

        มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม M 205 ชั้น ๒ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง พร้อมกันนี้ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คณะกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์การเรียนรู้โลกใต้ทะเลด้วย
 
๐ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://burapha-my.sharepoint.com/.../EpwDncuBkB5OgLVXbT8...

 
Calendar