กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

           นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมคณะฯ ต้อนรับคณะศึกษา  ดูงานจาก งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-------------------------
 

               สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงมีตอบข้อซักถามและมีการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานที่มีการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ  สรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าตามสายอาชีพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการในสำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล มีการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย

             ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าว พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นางธนวรรณ ศักดากัมปนาท หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ จันทร์เขียว ผู้ช่วยอธิการบดีด้านศิลปะและวัฒนธรรม นายวิเชียร เจริญยิ่งธนากูล หัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๗ คน  จากงานกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

 

 
Calendar