กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    สภาพนักงาน..รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้..จากคณะศึกษาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

สภาพนักงาน..รับมอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้จากคณะศึกษาศาสตร์

ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ได้ขาดแคลน หรือห่างไกลชุมชน

*************************************************************************************

        สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จัดโครงการรับบริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ขาดแคลน หรือโรงเรียนที่ห่างไกล หรือชุมชนต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งโครงการดังกล่าวฯ ได้มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านที่ได้รับผลกระทบจากอุกทภัยในหลายพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้งเพื่อมุ่งส่งเสริมให้เด็ก ๆ และชุมชนในสังคมไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และได้รับความรู้ ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆให้กับเยาวชนของชาติต่อไป

          ในโอกาสนี้ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นางเอื้อมพร ศิริธรรม ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานสภาพนักงาน พร้อมด้วยนายอโณทัย ธีระทีป สมาชิกสภาพนักงาน เป็นผู้แทนจากสภาพนักงานรับมอบ หนังสือและสื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย หนังสือจำนวน ๖,๘๕๔ เล่ม และวารสาร จำนวน ๑,๕๓๗ เล่ม จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชวง ซ้อนบุญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวกชนุช เจริญผล หัวหน้าสำนักงานคณบดี เป็นผู้แทนคณะฯ ส่งมอบในครั้งนี้ ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

(ภาพ: คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา)

 
Calendar