กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    ม.บูรพา ต้อนรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน... ในการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 317

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

.บูรพา ต้อนรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน...

ในการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 317

(The 317th Online/ Remote Site Visit in the AUN-QA Programme Assessment at Burapha University)

********************************************************************


 

           มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการศึกษา จัดโครงการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (The 317th Online/ Remote Site Visit in the AUN-QA Programme Assessment at Burapha University) ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖    ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นพันธกิจที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ใน Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน การสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก Obj 1การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล KPI B1 จำนวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับรองระดับสากล เพื่อเป็นการสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล (Coaching Project for AUN-QA Accreditation) มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๔ หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเที่ยวและไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทั้ง ๔ หลักสูตรนี้ได้ดำเนินการตรวจรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากลโดยคณะผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ประกอบด้วย

           Lead Assessor (หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน): Assoc. Prof. Dr. Ngo Van Thuyen (Ho Chi Minh City University of Technology and Education (Vietnam), Prof. Dr. Arnel Onesimo O. Uy (De la Salle University (The Philippines), Prof. Dr. Irfan Naufal Umar (University Sains Malaysia (Malaysia), Prof. Dr. Rohaida Mohd. Saat (Chief Assessor) (University Malaya (Malaysia),

              Assessor (ผู้ตรวจประเมิน): Assoc. Prof. Vong Deuan OSAY (Department of Teacher Education, Ministry of Education and Sports (Laos), Dr. Nguyen Thi Huyen (Vietnam National University Ho Chi Minh City (Vietnam), Prof. Corazon L. Abansi, Ph.D. (University of the Philippines Baguio (Phillippines), Prof. Dr. Serlie Barroga-Jamias (University of the Philippines Los Banos (Philippines) 

              โดยเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ (ในรูปแบบออนไลน์) คณะผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนในการเข้าตรวจรับรองหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendar