กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2566

    EDU OPEN HOUSE 2023

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

EDU OPEN HOUSE 2023

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน EDU OPEN HOUSE 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดงานฯ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงโชว์เพลงมาร์ชมหาวิทยาลัยบูรพา และการแสดง “เอกลักษณ์ไทย” โดยบ้านดาวเดือนคณะศึกษาศาสตร์ และการแสดงนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนต่าง ๆ จากนั้นเป็นการประกวดร้องเพลงจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 และการแสดงวงดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

           ผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมการแสดง การประกวด แข่งขัน บนเวทีกลาง และกิจกรรมต่าง ๆ จากบูธแนะนำหลักสูตรของนิสิตทุกสาขาวิชา ของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ระหว่างวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 
Calendar