กิจกรรม

มกราคม 2566

    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖

*************************************************************************************************************

     จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์วิทยาการ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.เทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวุธ พิพัฒน์ภานุกูล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นาคปฐม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๖ ในครั้งนี้ด้วย

              ซึ่งในวันที่ ๑๗ มกราคมของทุกปี เป็น วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎร์ ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๑๘๒๖ อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้ นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่าน ล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็น ระยะเวลายาวนาน เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านดังที่ได้ประจักษ์นั้น รัฐบาลและปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็น "มหาราช" พระองค์แรก ของชาติไทย และได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นไว้ เพื่อสักการะ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย   (ข้อมูล: https://www.fm91bkk.com/fm143675)

(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา)

 

 
Calendar