กิจกรรม

ธันวาคม 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ

เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕

**************************************************************************************************************

     จังหวัดชลบุรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทราราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประธานแม่บ้านมหาดไทย นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา นำโดย ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ นางสาวอุไรวรรณ ศักดิ์ศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและทรัพยากรบุคคล (แทน) หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางเอื้อมพร ศิริธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการชำนาญการพิเศษ และนางศิรินาฏ แม้นเหมือน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เข้าร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทราราม  พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในครั้งนี้ด้วย

      ซึ่งในวันที่ ๒๘  ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรืออีกพระนามคือ สมเด็จพระบรมราชาที่ ๔ พระราชสมภพ วันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๒๗๗ พระราชกรณียกิจของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ รอบด้านของพระองค์ ทั้งการวางแผนการรบ จนสามารถขับไล่ทหารพม่าออกไปจากราชอาณาจักรกอบกู้เอกราชได้สำเร็จภายในเวลา ๗ เดือน นับตั้งแต่ที่เสียกรุงเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๐ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่ง คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงครองราชย์ได้ ๑๕ ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ สิริพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ทุกวันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี ทางกรุงเทพมหานครจะได้จัดงาน "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ขึ้น ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วงเวียนใหญ่) และถนนลาดหญ้าตลอดสายถึงแยกคลองสาน ซึ่งมีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป (ข้อมูล:  https://siamrath.co.th/n/123700)

 
Calendar