กิจกรรม

ธันวาคม 2565

    ม.บูรพา ร่วม MOU จุฬาฯ...เดินหน้า..สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา ร่วม MOU จุฬาฯ...เดินหน้า...

 "สร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม"

*************************************************************************************************************

 
          มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อการลงนามเรื่อง “การสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม" เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดีด้านการวิจัย รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย
           ทั้งนี้ตามพันธกิจในการลงนามครั้งนี้ เป็นการร่วมกันจับมือเดินหน้าในการสร้างความร่วมมือร่วมผลิตผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการดำเนินการให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยและวิชาการที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งให้มีความพร้อมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อขยายการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยให้มีผลกระทบสูงต่อสังคม รวมทั้งร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและวิชาการและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการวิจัยและด้านการส่งเสริมกิจกรรม ที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่อีกด้วย
 
(ภาพ; นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 

 
Calendar