กิจกรรม

ธันวาคม 2565

    อธิการบดี ม.บูรพา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่นิสิต รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

อธิการบดี ม.บูรพา มอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีแก่นิสิตรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

**************************************************************************************************************

        เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบช่อดอกไม้ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชม นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ ๖ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

          ทั้งนี้ นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย เป็นนิสิตที่มีผลการเรียนดี มีผลงานระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จนได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มภาคกลาง ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

            มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณยพงศ์ พรหมชัย มา ณ โอกาสนี้

(ภาพ: กองกิจการนิสิต ม.บูรพา)

 
Calendar