กิจกรรม

พฤศจิกายน 2565

    ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

(ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย )

**************************************************************************************************************
 
 
 
         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยสภาพนักงาน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ ในโอกาสนี้ ดร.จิระศักดิ์ บางท่าไม้ ประธาน ปอมท. กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้
        จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา และศึกษาดูงานโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี (ศึกษาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ต้นแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปหอยนางรม) โดยมีกำนันสนธยา กลมกล่อม กำนันตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วยผู้ใหญ่ทิพย์วรรณ ถาวรวิริยะนันท์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา ดร.อมรรัตน์ กนกรุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ U2T ตำบลอ่างศิลา และกลุ่มสตรี โครงการ U2T ม.5 ตำบลอ่างศิลา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายและสาธิตการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหอยนางรม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดภาพทั้งหมดได้ที่ https://burapha-my.sharepoint.com/.../EtBp8pnCXk1Cubm...

 

 

 

 
Calendar