กิจกรรม

ตุลาคม 2565

    คลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่งชำนาญการ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ม.บูรพา เปิดให้บริการ...

“คลินิกให้คำปรึกษา..การขอตำแหน่งชำนาญการ”

**************************************************************************************************************

         กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาการขอตำแหน่ง ชำนาญการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ตลอดทั้งเทคนิค วิธีการในการจัดทำผลงานที่แสดงความเป็นผู้ชำนาญการจากผู้มีประสบการณ์ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกิดแรงจูงใจในการจัดทำผลงานเพื่อยื่นขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ท่านผู้สนใจยื่น ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถปรึกษากับคณะผู้ให้คำปรึกษาทางออนไลน์ หรือนัดหมายเพื่อเข้าพบ ด้วยตนเอง ในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-16.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 4 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา

สำรองสิทธิ์ง่ายๆ ได้ที่ 038-102-956 

หรือ E-mail: kamseang@go.buu.ac.th

 
Calendar