กิจกรรม

ตุลาคม 2565

    ม.บูรพา..ต้อนรับ..คณะผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา..ต้อนรับ..คณะผู้แทนจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เข้าแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพันธ์ “โครงการ Campus France University Tour 2022”

********************************************************************

            มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวลัย เกวะระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ Dr.Xavier GROSMAITRE ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือวิทยาศาสตร์และการอุดมศึกษา (Attaché for Scientific and Higher Education Cooperation) และคณะฯ ในการเดินทางมาแนะแนวการศึกษาต่อใน“โครงการ Campus France University Tour 2022” พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา ทุนวิจัยณ ประเทศฝรั่งเศส ให้กับนิสิต นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม PJ301 ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)

         “โครงการ Campus France University Tour 2022” อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมดูแลของ Campus France Thailand ซึ่งคุณภาพการศึกษาของประเทศฝรั่งเศส ในการจัดอันดับของสถาบันการศึกษาของเซียงไฮ้ ในนิตยสาร Financial Times และคณะกรรมธิการยุโรปสถาบันการศึกษาของฝรั่งเศส อยู่ในระดับคุณภาพการศึกษาที่เยี่ยมยอด ซึ่งในแต่ละปีฝรั่งเศสมีการลงทุนจำนวนมากในการศึกษาและการวิจัย งบประมาณประจำปีกว่า ๒๐เปอร์เซ็นต์ที่รัฐบาลทุ่มให้กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนให้กับนักเรียนทุกคน ฝรั่งเศสจึงเป็นประเทศที่มีระบบ การศึกษาดีที่สุดประเทศหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงมากนัก ดังนั้นความสำเร็จทางด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศส ทั้งทางด้านการคมนาคม อากาศยานหรือด้านคณิตศาสตร์ และจำนวนชาวฝรั่งเศสที่ได้รับรางวัลโนเบล หรือเหรียญฟิลส์ ล้วนเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและการวิจัยได้เป็นอย่างดี (ข้อมูล: https://www.thailande.campusfrance.org/th)

(ภาพ: นายสมบัติ นุชประเสริฐ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ม.บูรพา)

 

 

 

 

 

 
Calendar