กิจกรรม

กันยายน 2565

    มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

 

 

                เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิทย์ โทปุรินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี รศ.ดร.ตฤณ กิตติการอําพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" คณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นในเวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ
.
                สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
.
                ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๓ ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง ๑ ส่วน ซึ่งแบ่ง ๖ ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า
• สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน
• สีขาว หมายถึง ศาสนา
• สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์
.
                ธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพรCalendar