กิจกรรม

พฤษภาคม 2565

    ม.บูรพา...ต้อนรับ...มทร.ธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศของ...กองกลาง ม.บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา...ต้อนรับ...มทร.ธัญบุรี

เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศของ...กองกลาง ม.บูรพา

*******************************************************************************************************************

 
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองกลาง ด้านงานสารบรรณ งานประชุม ระบบ ห้องประชุมและงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา
     โดยมี ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย นางสาววรรณา แนบเชย ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรกองกลาง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำเสนอระบบบริหารจัดการที่มุ่งสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีระบบและเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ อาทิระบบงานสารบรรณ งานประชุม ระบบห้องประชุม และงานช่วยอำนวยการผู้บริหาร ซึ่งระบบการบริหารจัดการดังกล่าวถือว่าเป็นระบบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ จากนั้นได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร และการปฏิบัติงานระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอีกด้วย
(ภาพ: นายไวทิน จิตมั่น งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยบูรพา)

 
Calendar