กิจกรรม

เมษายน 2565

    ม.บูรพา...ต้อนรับ...มรภ.ศรีสะเกษ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา...ต้อนรับ...มรภ.ศรีสะเกษ

"ศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์ในการบริหารระบบเครือข่ายต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากล"

*******************************************************************************************************************

      ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับ บุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศก.) ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านวิเทศสัมพันธ์การบริหารระบบเครือข่ายต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวามินี ธีระวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และนโยบายโโ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวลัย เกวะระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโโ มหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากรศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสนภูวา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

       การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้นำเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่ายต่างประเทศทางด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหนึ่งในผู้นำด้านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอาเซียนและระบบเครือข่ายการศึกษาอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังสร้างพันธมิตรและผลงานทางการศึกษาที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลอีกด้วย

 

 

 

 
Calendar