กิจกรรม

เมษายน 2565

    การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ Business Blueprint Design ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา BUU-ERP

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ประชุมรับฟัง “การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ

(Business Blueprint Design)

ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-ERP)”

-------------------

               เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี และระบบออนไลน์ กองคลัง และทรัพย์สิน จัดประชุมรับฟัง “การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Blueprint Design) ระบบบริหารทรัพยากร องค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-ERP)” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดี ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งกล่าวทักทายผู้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ จากนั้น บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด พร้อมทีมงาน ได้นำเสนอการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ โดยการประชุมฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการจัดจ้าง บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU-ERP) ด้านการคลังและทรัพย์สิน ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานด้านบัญชี การเงิน งานงบประมาณ งานพัสดุ ทั้งนี้สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ ในการบริหารและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป
Calendar