กิจกรรม

มีนาคม 2565

    ม.บูรพา จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ม.บูรพา จับมือ สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์

"ร่วมบูรณาการทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ

ทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม "

--------------------------------------------------------

 

             เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้น ๙ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรวิจัยและความสัมพันธ์เครือข่าย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ โดยมี ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ รองประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ และนางนที ชวนสนิท ผู้อำนวย การบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ เป็นผู้ลงนาม MOU นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

             ในการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมมือกันในด้านการบูรณาการ ทางวิชาการ และ กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มพูนสมรรถนะให้แก่บุคลากรของประเทศ ประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยรวมถึงประเทศสมาชิกในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศการเงินการคลังอุตสาหกรรม และการลงทุน ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค โดยกำหนดกรอบความ ร่วมมือเป็นระยะเวลา 5 ปี และมีขอบข่ายความร่วมมือ ซึ่งหน่วยงานทั้งสองจะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ใกล้ชิด ระหว่างกันสร้างความร่วมมือในการบูรณาการทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งร่วมมือในการดำเนินการพัฒนา หลักสูตร การฝึกอบรม การสัมมนาตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และทักษะ ให้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน


 

 
Calendar