กิจกรรม

มีนาคม 2565

    ม.บูรพา..เตรียมการวางแผนและประเมินตนเอง SAR

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา..เตรียมการวางแผนและประเมินตนเอง (SAR)

ในโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: Introduction to EdPEx SAR Writing”

*******************************************************************************************************************

         มหาวิทยาลัยบูรพา โดย งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดอบรม “Journey toward Excellence University: Introduction to EdPEx SAR Writing” ให้กับคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงาน เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม เทา-ทอง ๑ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา (TQA Assessor ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดทำรายงาน/ องค์ประกอบของรายงานที่ดี/ การวางแผนการจัดทำรายงาน/ การเขียนโครงร่างองค์กร/การเขียนรายงานหมวดการกระบวนการ  /การเขียนรายงานหมวดผลลัพธ์/ การจัดทำส่วนประกอบอื่น ๆ ของรายงานเพื่อความสมบูรณ์

         ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ สามารถพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งการรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวฯ สามารถนำผลการประเมินตนเองฯที่ได้ มาพิจารณากำหนดทิศทางและปรับปรุงแผนการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมโยงระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอกให้เกิดเอกภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบประกันคุณภาพที่เป็นหัวใจของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 
Calendar