กิจกรรม

พฤศจิกายน 2564

    สภามหาวิทยาลัยบูรพา มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง


 
Calendar