กิจกรรม

พฤศจิกายน 2564

    ม.บูรพา ..ร่วมมือทางวิชาการ..กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

ม.บูรพา ..ร่วมมือทางวิชาการ..กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (รูปแบบออนไลน์)

*************************************************************************

 
Calendar