กิจกรรม

ตุลาคม 2564

    อธิการบดี ม.บูรพา มอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

อธิการบดี ม.บูรพา มอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล

----------------------------------------------

 

 

             เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้นที่ ๙ สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ ประธานสภาพนักงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ภาพลักษณ์องค์กร และนางสาววรรณา แนบเชย ผู้อำนวยการกองกลาง ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสได้รับ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สาขา ศิลปกรรมศาสตร์

 

             จากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดย จะได้รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นใน วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

 
Calendar