กิจกรรม

กันยายน 2564

    พิธีมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ ของสหภาพยุโรป EU

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

                   คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พิธีมอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ  ของสหภาพยุโรป (EU)

------------------------------------------------------------

 

                

                คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทยจำนวน ๖ มหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ EEC จำนวน ๖ มหาวิทยาลัยและ EWA ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการโครงการ Education & Training for Automation 4.0 in Thailand – ETAT (เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Erasmus+ CBHE (Capacity Building in Higher Education)  ของสหภาพยุโรป (EU)

 

               วันนี้ (วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 15.30 น.  ณ ห้อง 7T03 ชั้น 7 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และเป็นผู้มอบอุปกรณ์เพื่อประกอบการศึกษาและการฝึกปฏิบัติจากทวีปยุโรป โดยมอบให้กับมหาวิทยาลัย 6 แห่งด้วยกัน ประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการ Erasmus+ CBHE (Capacity Building in Higher Education)  ของสหภาพยุโรป (EU) เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้รองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ต่อไป

 

                    

 

 

 
Calendar