กิจกรรม

กันยายน 2564

    คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ...สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สช.

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา จับมือ...สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ”

****************************************************************

 
Calendar