กิจกรรม

กันยายน 2564

    ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา

เลื่อนกำหนดวันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 26 และวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

หากมีกำหนดวันพิธีฯ มหาวิทยาลัยจะคำนึงถึงความสะดวกในการลางานและการเดินทาง

รวมไปถึงความปลอดภัยของบัณฑิต และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย จะเปิดให้บัณฑิตแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม หรือ ไม่เข้าร่วม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ในระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ : https://graduate.buu.ac.th/    

ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

 

และบัณฑิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือถึงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก บริการอื่นๆ รวมทั้งสายการบินต่าง ๆ  

เพื่อประกอบการพิจารณาขอคืนเงินหรือคืนค่ามัดจำ ขอเลื่อนการเดินทาง ได้จากระบบ

BUU Graduate : https://graduate.buu.ac.th/    ได้เช่นเดียวกัน

 
Calendar