กิจกรรม

กรกฎาคม 2564

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการเลือกใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม AMOS vs. LISREL

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดอบรมออนไลน์ "การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงและการเลือกใช้ เครื่องมือที่เหมาะสม (AMOS vs. LISREL) ในการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารธุรกิจในยุควิกฤตโควิด-19" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง เป็นวิทยากร ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคคลภายนอก มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถิติระดับเบื้องต้น ระดับกลาง ระดับสูง มีทักษะการใช้โปรแกรม AMOS vs. LISRE ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมCalendar