กิจกรรม

กรกฎาคม 2564

    วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ จัดสัมมนาออนไลน์ แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต Credit Ban

   ผู้ประกาศข่าว ประกร เถกิงเกียรติ

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการสัมมนาออนไลน์ “แนวทางการจัดทำหลักสูตร ระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank)” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในการจัดทำ หลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) แนวทางและวิธีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) ของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00-12.00น. ผ่านระบบ Google Meet
 Calendar