กิจกรรม

มิถุนายน 2564

    นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม สำนักหอสมุด

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

                นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม สำนักหอสมุด     

           เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา ได้เยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา และพบปะกับบุคลากรสำนักหอสมุด โดยมี อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับ และนำชมพื้นที่ให้บริการ ของสำนักหอสมุด พื้นที่การให้บริการยืม-คืนหนังสือ ห้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และห้อง BUU Library Mini Studio สำหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยได้เยี่ยมชมตั้งแต่พื้นที่ให้บริการชั้น ๒ จนถึงชั้น ๗ และได้ให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันสมัยตามความ ต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมนี้ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมของสำนักหอสมุดด้วย ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพาจะเยี่ยมชมและพบปะกับบุคลากร ของส่วนงานอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป

 

 
Calendar