กิจกรรม

มิถุนายน 2564

    มหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนกำหนด วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

มหาวิทยาลัยบูรพาเลื่อนกำหนด

วันจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

จากเดิมระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เป็นวันที่ 26 และวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันฝึกซ้อม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการลางานและการเดินทางของบัณฑิตเป็นสำคัญ

และจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป  ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้ที่ https://graduate.buu.ac.th/

 
Calendar