กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    โครงการ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด MOOC มหาวิทยาลัยบูรพา

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเพื่อพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ  สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) มหาวิทยาลัยบูรพา”
Calendar