กิจกรรม

มิถุนายน 2563

    บุคลากร ม.บูรพา ในสังกัดทุกประเภท แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการ ลดหย่อนภาษี 15 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2563

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์ให้ ส่วนงาน/หน่วยงาน แจ้งบุคลากรในสังกัดทุกประเภท ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายการลดหย่อนภาษีบันทึกรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี สำหรับผู้มีเงินได้ประจำปีภาษี ๒๕๖๓ ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์ (Person.buu.ac.th) โดยจะเริ่มเปิดระบบให้บันทึกรายการลดหย่อนภาษี ที่ https://buu-person.buu.ac.th/ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และสามารถเก็บไฟล์หรือหลักฐานการบันทึกลดหย่อนที่บันทึกสำเร็จเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการ บันทึก ซึ่งหากพ้นกำหนดระบบจะปิดการบันทึก ทำให้ไม่สามารถบันทึกรายการลดหย่อนได้อีก และหากบุคลากรใน ส่วนงาน/หน่วยงาน ของท่านไม่ได้บันทึกรายการลดหย่อนในระบบดังกล่าวภายในกำหนด กองคลังและทรัพย์สินจะคำนวณภาษี โดยใช้รายการลดหย่อนเดิมที่ได้บันทีกไว้เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มาคำนวณ และหากท่านใดมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายการลดหย่อนจะเปิดให้บันทึกอีกครั้ง ในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓


Calendar