กิจกรรม

พฤษภาคม 2563

    กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯออนไลน์ เรื่อง “ ทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN - QA (AUN - QA Assesor Calibration) ”

 
Calendar