กิจกรรม

มีนาคม 2563

    มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 Coronavirus Disease 2019 COVID -19

   ผู้ประกาศข่าว นลินรัตน์ อ่ำช้าง

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) รายละเอียดดังเอกสารแนบ  

Calendar