กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ได้รับรางวัลประกวดถ่ายภาพ

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ & คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถ่ายภาพโครงการ “ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ”

 
Calendar