กิจกรรม

กุมภาพันธ์ 2563

    มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษางานดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และด้านการบริหารงานบุคคล

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าศึกษางานดูงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และด้านการบริหารงานบุคคล

 
Calendar