กิจกรรม

ธันวาคม 2562

    ขอเชิญชวนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง สวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ท่านต้องการ

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์พันธ์ แก้วมณี

ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอเชิญชวนผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง “สวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ท่านต้องการ”
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสวนนันทนาการ มีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลด้านภาวะความสุข
ของผู้ที่มาใช้บริการสวนนันทนาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยสามารถตอบแบบสอบถามตามลิงค์
https://forms.gle/85FgnGiqQ41AfLP76
หรือสแกน QR Code เพื่อตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ที่ใช้ Smart Phone
สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562





Calendar