กิจกรรม

กันยายน 2562

    การประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๕ ของกลุ่มสถาบันสำนัก

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๕ ของกลุ่มสถาบัน/สำนัก

 
Calendar