กิจกรรม

สิงหาคม 2562

    มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx ครั้งที่ ๒

   ผู้ประกาศข่าว พิมกานติ์ดา แนบเชย

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ Leadership ในการบริหารองค์กรตามระบบ EdPEx ” ครั้งที่ ๒
Calendar